ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Строителство и архитектура

Професията включва широк кръг от дейности, свързани с организацията и контрола на:

  • подготвителните дейности на строителната площадка;
  • спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място;
  • изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи в груб строеж;
  • довършителните работи на строителния обект.

Завършилите специалността „Строителство и архитектура” организират монтажа на метални конструкции и сглобяеми стоманобетонови конструкции. Измерват и участват в оценителните работи и предават изпълнените строително-монтажни работи.

Младите специалисти, придобили трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник” по специалност „Строителство и архитектура” получават отлична професионална подготовка, даваща им възможност за бърза реализация на трудовия пазар. Те могат да постъпват на работа в общинските администрации, в проектантски бюра, в строителни фирми в това число и като технически ръководители на длъжности, които съответстват на професията.