Със заповед № РД 09-4101/12.12.2023г. на Министъра на образованието и науката, ПГСАГ „Лубор Байер“ е определено за едно от училищата, които да учатват в техническото и финансовото изпълнение на дейности по проект BG05SFPR001-3.001-0001 “Модернизиране на професионалното образование и обучение ”, който се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021-2027г. Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение (ПОО), което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

               Специфичните цели на проекта са:

  • модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса, работодатели и синдикати;
  • повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и на ученицитев системата на ПОО в партньорство с бизнеса;
  • повишаване привлекателността на ПОО

Вижте още