Държавни зрелостни изпити

1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.Нормативни документи, определящи съдържанието, реда и начина за полагане: НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити.Държавните зрелостни изпити  са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети :

–         “чужд език”, “математика”, “физика и астрономия”, “биология и здравно образование”, “химия и опазване на околната среда”, “история и цивилизация” , “география и икономика” и предметният цикъл “философия”, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

 По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети посочени по-горе.В случай че ученик е заявил желание за допълнителен ДЗИ и не се е явил или е получил оценка слаб /2/, то той не се вписва в дипломата му.

2. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии:

– през май – юни;

-през август – септември;

съгласно ежегодно издавана заповед от Министъра на образованието и науката:

БЕЛ – 21.05.2019г. начало 08.00ч.

II ДЗИ-23.05.2019г. начало 08.00ч.

 цитираната по-горе заповед е графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през 2015-2016 учебна година.

3. При условията и по реда на  Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИ, се полагат и изпитите по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

Възможност за учениците от Випуск 2015годТя произтича от новия чл.9а на Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИ в сила от 29.07.2011 г. – ДВ, бр. 58 от 2011 

Чл. 9а.  (1) При условията и по реда на тази наредба се полагат и изпитите по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

(2) Изпитите по ал. 1 може да се положат най-рано на първата сесия за държавни зрелостни изпити след успешното приключване на последния гимназиален клас.

(3) Заявлението се подава до регионалния инспекторат по образованието (РИО) по

местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РИО училище.

(4) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на дипломата за средно

образование в училището, което издава удостоверението.

По силата на цитирания член, учениците след полагане на  този изпит получават Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование / по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета/.Този предмет не се вписва в дипломата им за средно образование и изпита, положен за него не се явява ДЗИ.

 4. След полагане на ДЗИ  в тридневен срок след получаване на копие от окончателните протоколи с изпитните резултати и оценените изпитни работи,  зрелостникът  лично може да се запознае  със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Вижте още