Списък с членовете на УУС

 

Вестник “Капител” – брой 1

Вестник “Капител” – брой 2

 

 

 

Правилник на Ученическия съвет в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия ,,Лубор Байер‘‘ гр.Стара Загора

  1. 1.   Параграф: Пълномощия

1.1.       Част първа: Име- Училищен ученически съвет (УУС)

1.2.       Част втора: Правомощия

УУС е доброволен орган, създаден чрез свободни и демократични избори на учениците на ПГСАГ ,,Лубор Байер‘‘. Разгледаните в устава правомощия изцяло се основават на Конституцията на Република България и Конвенция на детето. УУС е създаден, за да представлява учениците, техните проблеми и искания. Да подпомага и осигурява, търсейки съдействието на правителствени и неправителствени организации. Възможността за активно участие в разрешаването на проблемите в училищния живот и вземането на решения, целящи повишаване качеството на образование и разнообразяване на училищното ежедневие.

1.3.       Част трета: Действен устав

Този устав ще влезе в сила след като всеки член на УУС се запознае с него.

  1. 2.   Параграф: Цел на организацията

УУС има за цел да:

2.1.       приобщи учениците, учителите и непедагогическия персонал в живота на училището

2.2.       работи като представител на учениците пред ръководството на училището

2.3.       съдейства в организирането на мероприятия на училищно ниво и инициира (изложби, конкурси и т.н.)

2.4.       разработва проекти и развива дейности по приоритетните въпроси

2.5.       се включва в инициативи на МОС и други организации, подпомагащи изявяването на актуални проблеми в училищното ежедневие, е цел тяхното разрешаване

  1. 3.   Параграф: Правомощия и задължения

3.1.       Да избира длъжностни лица за УУС.

3.2.       Да създава постоянни и временни комисии, и избира техните членове с цел по – ефективна и целесъобразна дейност на УУС.

3.3.       Да организира и ръководи временни екипи по приоритетни въпроси и проблеми, пряко свързани с живота на учениците.

3.4.       Да тълкува значението на устава в случай на деспут.

3.5.       Да отправя питания до Директора на училището, отразяващи проблеми на учащите се, към постоянната комисия по образование и култура на община Стара Загора.

3.6.       Всички членове имат право на вот по въпроси касаещи УУС.

3.7.       Председателят не гласува, освен в случаите на равен резултат при гласуване.

  1. 4.   Параграф: Организация

4.1.       Част първа: Членство

4.1.1.  УУС се състои от хора на възраст между 14-20 години.

4.1.2.  За членството в УУС могат да се кандидатират не повече от двама представители от клас.

4.2.       Част втора: Процедура на избиране

4.2.1.  Изборът на членове на УУС е доброволен, персонален и демократичен като се осъществява от ученическата общност в едно училище.

4.2.2.  Изборът на УУС на училището да се провежда последната седмица на месец септември или най-късно първата седмица на месец октомври.

4.2.3.  УУС стъпва в длъжност веднага след ученическите избори.

4.3.       Част трета: Събрания

4.3.1.  УУС трябва да се събира най-малко един път месечно.

4.3.2.  Един път седмично трябва да се събират постоянните комисии.

4.3.3.  Специални или извънредни събрания могат да бъдат свикани само от председателя, зам. председателя  или отговорниците на постоянните комисии.

4.3.4.  За да се проведе събрание на УУС трябва да присъстват min 50% от членовете на УУС.

4.4.       Част четвърта: Изисквания към членовете на УУС

4.4.1.  Да присъстват на събрания на УУС или събрания на постоянните комисии проведени съобразно УСТАВА.

4.4.2.  Да се присъства на извънредните събрания.

4.4.3.  Учениците в УУС могат да участват във всяка една от сформираните комисии.

4.4.4.  Да се интерсуват за всички функции и дейности на УУС и да ги подкрепят.

Забележка: Извинения за отсъствие от събрание могат да бъдат:

–      оформяне на срочен и годишен успех

–      подготовка за класна работа

–      правене на входно ниво или класна работа

–      здравословни или семейни причини

–      при не явяване на член  на събрание на УУС задължително трябва да се яви негов заместник от съответния клас

При три последователни отсъствия по неизвинителни причини председателят прави предупреждение. При следващо отсъствие следва отстраняване от УУС чрез тайно гласуване, като преди това на провинилия се трябва да бъде дадена ВЪЗМОЖНОСТ да говори пред УУС.

4.5.       Част пета: Вакантни места

4.5.1.  Ако поради някакви причини член на УУС не може да продължи участието си в дейността му, се избира друг от съответния клас.

4.5.2.  Вакантното място на председателя на УУС се заема от зам. председателя, който поема всичките му правомощия.

4.5.3.  Вакантното място на отговорника на дадена комисия се заема от неговия заместник отговорник.

  1. 5.   Параграф: Организация на постоянните комисии

5.1.       Част първа: Постоянни комисии

–      Комисия по училищна политика (УП)

–      Комисия по спортна дейност (СД)

–      Комисия по културна дейност (КД)

5.2.       Част втора: Задължения и правомощия на председателя и зам. председателите

5.2.1.  Изборът на председател на УУС се осъществява съобразно следните изисквания:

5.2.1.1.      Всеки член на УУС може да се кандидатира за председател.

5.2.1.2.      Избор на председател се извършва чрез тайно гласуване от всички ученици в училището или поне 51% от общия им брой.

5.2.1.3.      За избран се приема този, който има най – много гласове.

5.2.1.4.      Мандатът на председателя продължава до подаване на неговата оставка или освобождаване с единодушно решение на УУС.

5.2.2.  Изборът на зам. председател се осъществява съобразно следните изисквания:

5.2.2.1.      За този пост може да се кандидатира всеки член на УУС.

5.2.2.2.      За избран се смята този, който има най-много гласове след председателя.

5.2.2.3.      Мандатът е една година.

5.2.2.4.      Зам. председателите на УУС могат да бъдат избрани на същата длъжност само за още един мандат.

Забележка: Трябва да се изберат двама зам. председатели (за двете смени).

5.2.3.  Отговорности на председателя и зам. председателя

5.2.3.1.      Задачи на председателя на УУС:

–      да се председателства Общото събрание

–      да се гласува при равен резултат

–      да представя мнозинството когато е необходимо

–      да контролира действията на всички комисии

–      да припомня задълженията на тези, които ги пренебрегват

–      да свиква специални или извънредни събрания

–      има право да присъства  на Педагогическите съвети на училището

–      да представя и защитава идеите и интересите на учениците и членовете на УУС

5.2.3.2.      Задачи на зам. председателите на УУС:

–      свикват специални или извънредни събрания

–      председателстват при отсъствие на председателя

5.3.       Част трета: Задължения и правомощия на постоянните комисии и техните отговорници

5.3.1.  Комисия по УП:

–      да съдейства за подобряване условията на обучение

–      разширява и обогатява материалната база

–      съдейства за осъществяване на контакт с Училищното настоятелство и външни организации

–      да защитава правата на учениците при тяхното нарушаване

–      да следи за нарушения във вътрешния ред на училището

–      да съдейства за разрешаването на възникнал проблем между учител – ученик

5.3.1.1.      Всеки член на УУС може да бъде член на комисията по УП

5.3.1.2.      На общото събрание се определя отговорник и заместник отговорник

5.3.2.  Комисия по СД:

–      да съдейства за подобряване условията за живот на учениците от ПГСАГ чрез организирането и провеждането на спортни мероприятия

5.3.2.1.      Всеки член на УУС може да бъде член на комисията по СД

5.3.3.  Комисия по КД:

–      Да съдейства за подобряването и разнообразяването на училищното ежедневие чрез организирането и провеждането на културни мероприятия

5.3.3.1.      Всеки член на УУС може да бъде член на комисията по КД

  1. 6.   Параграф: Поправки в УСТАВА

Промяна в устава на УУС може да се направи на Общо субрание като трябва да бъде представена от член на съвета в писмен вид най-малко седем дни (7) преди вота. Промените се разглеждат на общото събрание преди гласуването. Поправката се прокарва ако бъде подкрепена най-малко от 5% плюс един глас от членовете на УУС.

  1. 7.   Параграф: РАТИФИКАЦИЯ

Мнозинството от гласовете на УУС на Общото събрание е достатъчно за приемане на този устав като регулираш инструмент в дейността и функциите за УУС. Подлежи на ПРОМЯНА.

Вижте още

Scroll to Top