Водно строителство

През курса на обучение учениците получават солидна професионална подготовка, която им позволява да организират подготвителните работи на строителната площадка, спазването на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност, организират изпълнението на строително-монтажни работи.

Завършилите специалност „Водно строителство” участват при заснемането на водоснабдителни, канализационни, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, както и в измерването и предаването на готови строително-монтажни работи и изработването на оферти и тръжни книжа. Освен това участват в изработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект за:

Завършилите професията „Строителен техник”, специалност „Водно строителство”, организират и контролират експлоатацията на хидротехническите съоръжения.

Отличната професионална подготовка на завършилите строителни техници със специалност „Водно строителство” им дава възможност да постъпват на работа в общинските администрации, в строителни фирми и проектантски бюра, в предприятията „Водоснабдяване и канализация”, на работа в пречиствателни станции, хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения, като технически ръководители, на длъжности, които съответстват на професията.

Scroll to Top