Проект Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието
№ BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”
Финансираща програма – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Размер на договорените средства
Продължителност – януари 2012 – април 2014
Етап на изпълнение – Външно оценяване м. ноември

Вижте още

Scroll to Top