Строителство и архитектура

Професията включва широк кръг от дейности, свързани с организацията и контрола на:

Завършилите специалността „Строителство и архитектура” организират монтажа на метални конструкции и сглобяеми стоманобетонови конструкции. Измерват и участват в оценителните работи и предават изпълнените строително-монтажни работи.

Младите специалисти, придобили трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник” по специалност „Строителство и архитектура” получават отлична професионална подготовка, даваща им възможност за бърза реализация на трудовия пазар. Те могат да постъпват на работа в общинските администрации, в проектантски бюра, в строителни фирми в това число и като технически ръководители на длъжности, които съответстват на професията.

Scroll to Top