Продължаващо обучение

Продължаващо обучение – въпроси и отговори

РЕД И УСЛОВИЯ

 

за продължаване на обучението на лица, прекъснали обучението си през минали години в ПГСАГ “Лубор Байер”

 

Включването на лица,които са прекъснали обучението си в ПГСАГ “Лубор Байер” през минали години,в образователната система,е с цел придобиване на средно образование за достъп до пазара на труда и/или за продължаване на обучението във висше учебно заведение. Съгласно чл.97 от Закона за предучилищно и училищно образование всеки има право да завърши определен клас по училищен учебен план,по който е започнал да се обучава в същото училище.Лицата,прекъснали обучението си,продължават по училищния учебен план,действащ през учебната година,от която обучението продължава. Лице,което е прекъснало обучението си в ПГСАГ “Лубор Байер” и желае да го завърши,следва да се обърне към член на консултантския екип в училището за оказване на съдействие.

За въпроси и отговори с консултанския екип натиснете тук

Scroll to Top