На 24 февруари 2023г. в гр. Стара Загора се проведе работна среща за обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение от областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол.

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ гр. Стара Загора е едно от трите училища, определено да представи своя опит пред учители и експерти от направление „Строителство“ и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. В училището бяха проведени два открити урока – в 10 и 11 клас.

В 11 клас учениците от специалност „Строителство и архитектура“ демонстрираха придобити знания и умения по учебния предмет „Технология на строителните процеси“.  Урокът на тема „Съвременни системи за зидария с газобетонни блокчета“ показа отличните резултати, постигнати при прилагането на интегриран подход при обучението по теория и практика в различни учебни предмети от професионална подготовка – строителни материали, строителна графика, компютърно чертане, екологично и енергоефективно строителство.

 

В 10 клас учениците от специалност „Геодезия“ – модулно обучение, проведоха практическо упражнение на тема „Тригонометрична нивелация“ с основна цел – придобиване на знания и умения за определяне на надморски височини  на точки. Урокът беше предшестван от създаването на образователно съдържание в електронна среда – интерактивен работен лист за актуализиране на усвоени знания. Измерванията по време на практическото занятие бяха извършвани с тотални станции. Учениците показаха отлични умения за работа със съвременната геодезическа техника.

 

И двата урока показаха придобити от учениците компетентности за логическо мислене, работа в екип, отговорност и комуникативност. Преподавателите по професионална подготовка, които разработиха и представиха уроците – инж. Христина Петрова, инж. Моника Петрова, инж. Дарина Кръстева и инж. Лина Дончева –  креативни учители и отлични специалисти, за пореден път затвърдиха ПГСАГ „Лубор Байер“ като водещо учебно заведение, предоставящо качествено съвременно професионално образование.

Снимки от работната среща: https://pgsag-sz.org/otkriti-urotsi-v-pgsag-lubor-bayer/

Вижте още

Scroll to Top