ПГСАГ „ ЛУБОР БАЙЕР „ гр. Стара Загора

УКАЗАНИЯ  ЗА   12 КЛАС,

ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО

На 2018/2019 учебна година 

I.   Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка: 

Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за системата на оценяване.

1. Учениците, завършили 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.

2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия   за ХII клас.

3 Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка  е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.

6.Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за Випуск 2019год.:  от 19.04.2019 до 25.04.2019год.

Дати за полагане на тези изпити: 16.05.2019год.

II. Поправителни изпити :

  1.Ученици, получили годишна оценка слаб 2 по учебни предмети от ЗП, ЗИП или  ЗПП имат право на две редовни поправителни сесии. Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

  2.Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети от задължителната или задължително избираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити,не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в  редовните поправителни сесии за следващата учебна година.

Дати за полагане на тези изпити: от 16 до 30.05.2019год.

Приключване на учебната година за 12 клас: 15.05.2019г.

Тържествено изпращане на Випуск 2019год.: 14 май2019г.

Вижте още

Scroll to Top