Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ гр. Стара Загора, кандидатства и получи одобрение по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

В училището ще бъде изграден STEM център /съвкупност от 3 или повече кабинета, в които учениците ще изучават и прилагат компетентности в областта на природо-математическите науки, изследвания и иновации/.

STEM центърът ще бъде разположен на третия етаж на гимназията със съвременно оборудвани лаборатории по физика и химия с използване на дигитални технологични решения, които са изключително необходими. За успеха на центъра ще бъде закупена компютърна техника, лаптопи, проектори, интерактивна дъска, специализиран софтуер, високоскоростен безжичен /оптичен/ интернет. За по-добра образователна среда ще се подновят мебелите с по-функционални за нуждите на центъра. Ще се оформи кът, който ще се използва за презентационна зала.

Като допълнителна подготовка в часовете по математика ще се разглеждат и решават реални задачи от практиката на строителния техник в различните специалности. Ще се сравняват, измерват и откриват модели, ще се преброяват обекти и възможности, ще се изследват геометрични форми – лица и обеми, като се използват различни приложни програми.

В часовете по химия ще се извършват експерименти, свързани с учебния материал, забавни опити и изследвания на различни материали . Проучване на полимерни материали, които да се използват в строителството, дискусии „за“ и „против“ използването им.

По физика ще се разгледат различни теми от механика, оптика, астрономия и други, като се правят опити и симулации. Ще се използват дигитални технологии за показване на изображения и графики. Учениците ще правят компютърни модели на обекти, процеси и явления. Вграждане на готови симулации за онагледяване на физични явления и закони, изследване на величини и връзки между тях.

В училище имаме занимания по интереси от направление „Технологии“ и „Дигитална креативност ще провеждат експерименти.

Знанията ще се използват по специалните дисциплини по технология на строителството, строителни материали и сградостроителство. 

STEM центърът бе бъде оживен от учениците и ще им помогне да опознаят света около нас по-добре. Ще ги мотивира да търсят решения за проблемите и  ще засили интереса им към знанието. Използваните технологии ще ги впечатлят и амбицират да се усъвършенстват още. Ще се мобилизират да представят своите открития и постижения пред публика и във виртуалното пространство с дигиталните технологии. 

За учителите това ще е предизвикателство да работят и въодушевяват по нестандартен начин своите ученици. За училището това ще е поредния проект, с който се въвеждат новости в обучението, чрез които да се привличат млади, талантливи и целеустремени в живота младежи и девойки, които ще строят бъдещото на България.

В процеса на STEM обучението целта е учениците да формират личностни и професионални компетентности, необходими за упражняване на професията. Основна цел е да са подготвени за предизвикателствата на дигиталното бъдеще и за реализация по придобитата специалност.

Вижте още

Scroll to Top