ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Транспортно строителство

Професионалната подготовка по специалността позволява на завършилите да организират подготвителните дейности на строителната площадка, спазването на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност, изпълнението на земни работи за пътното и железопътното строителство. Освен това:

  • Подпомагат разработването на проекти за всички елементи на пътното трасе и железопътната линия.
  • Участват в разработването на чертежи за организация на движението.
  • Организират отводнителни мероприятия по пътното трасе и железния път.
  • Участват в изпълнението на пътни съоръжения – мостове, тунели, подпорни стени.
  • Заснемат съществуващи пътища и железопътни линии.
  • Участват в изготвянето на оферти и тръжни книжа.
  • Участват в трасирането на транспортни обекти.

Благодарение на отличната професионална подготовка на завършилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник”, специалност „Транспортно строителство”, пред тях се откриват големи възможности за реализация в общинските администрации, проектантските бюра, в отделите по експлоатация на пътища и пътни съоръжения, като технически ръководители, на длъжности, които съответстват на професията.