ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ДЗИ

ВАЖНО! 

 

 Инструктаж за зрелостника 2020г. На основание чл.24(6) от преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, учениците от XII клас, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяно желание може да не полагат втория ДЗИ, а вместо него в дипломата за средно образование, в графата за положен втори ДЗИ се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. 

Заповед на МОН за ДЗИ

Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка

Държавни зрелостни изпити

Здравни осигуровки за абитуриентите