ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Ученически практики 2

 

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

 

 

Със Заповед № РД 09–3196/12.10.2021 г. ПГСАГ „Л. Байер“ е определена за едно от училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проект „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  

По дейност 1 – Практическото обучение в реална работна среда е с продължителност 240 часа по изготвена програма съвместно с обучаващата организация-работодател, която се утвърждава от директора.

Участие в проекта по Дейност 1 могат да вземат ученици, навършили 16 години. От ПГСАГ „Лубор Байер“ са включени 60 ученици, обучаващи се по специалностите „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“ и „Геодезия“. Учениците провеждат практическото обучение в реална работна среда в следните обучаващи организации-работодатели: 

  • „ИН СИ-БИЛД-ТН“ ЕООД
  • „СЕ АЙ ГРУП“ ЕООД
  • ПСК „ЕС БИ ЕС“ АД
  • Арт Студио ЕООД
  • ОПУ – Стара Загора
  • „Контрафорс“ ЕООД Стара Загора
  • „В и К“ ЕООД Стара Загора
  • „Форум 49“ ЕООД
  • „АЙ КЮ“ ЕООД
  • „Кота-17“ ЕООД Стара Загора

По Дейност 2 в ПГСАГ „Л. Байер е създадена и функционира Учебно-тренировъчна фирма. Участие вземат 10 ученици с амбицията да формират бизнес умения и стратегии за успех на бъдещи лидери. За провеждане на учебните часове в УТФ е привлечен лектор - представител на бизнеса.