ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Образование за утрешния ден

Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

 

През учебната 2021/2022 г. има създадена една група „Проектиране с Auto CAD“. 

Групата работи по утвърдена тематична програма с цели:

  • Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ

  • Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при изпълнение на различни задачи и решаването на проблеми в професионалната подготовка; 

  • Повишаване на дигиталната компетентности на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. Очакваните резултати са: 

  • Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 

  • Повишаване на грамотността за данни и информация; 

  • Придобиване на умения за създаване на дигитално съдържание;

  • Развитие на способността за комуникация, сътрудничество и работа в екип;

  • Развиване на умения за решаване на проблеми;

  • Усвояване на знания и умения за информационна сигурност.

Връзка за повече информация