ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Важно за 12 клас

На основание § 24, ал.2 и ал.5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и чл.24, ал.6 от Закона за народната просвета в дипломата за средно образование, в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика може да се впише средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

За допълнителна информация:
- при класните ръководители;
- при Заместник-директор по учебно - производствената дейност, инж. В. Георгиева

 

 

На основание § 24, ал.6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование учениците от 12 клас за учебната 2017/2018г. по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал.3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.