ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Квалификация на педагогическите специалисти

BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”
Финансираща програма - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Размер на договорените средства -
Продължителност - м. април 2012 - м. октомври 2014 г.
Етап на изпълнение - Обучения на педагогически специалисти
Партньор -

 

 

 

Още по темата …………