ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Ученически практики

Наредба №26 / 07.03.2018 г.
Със Заповед N9 54/ 18.01.2018 г. ПГСАГ „Лубор Байер" е определена за едно от училищата, които ще участват в изпълнението на проект „Ученически практики - фаза 1". Практическото обучение в реална работа среда е с продължителност 240 часа по предварително разработена програма за всяко конкретно работно място. При успешно завършване на практиката на ученика се издава сертификат и се изплаща стипендия.
За участие в проекта могат да кандидатстват учениците, навършили 16г. и обучаващи се по специалности „Строителство и архитектура", „Водно строителство", „Транспортно строителство" и „Геодезия"- общо 38 ученици. Критериите за подбор на учениците са:
> Да бъдат ученици в ПГСАГ „Лубор Байер" през 2017/2018 г.
> Съответствие между изучаваната специалност в ПГСАГ „Лубор Байер" и дейността на фирмата - обучител.
> Успех от 1-ви учебен срок на 2017/2018 учебна година.
> Успех от предходната учебна година.
> Да нямат наложени санкции за неизпълнение на задълженията, определени с Правилника на училището.
За повече информация - при преподавателите по професионална подготовка и ЗДУПД инж. Георгиева.
Заявления за участие се получава от канцеларията на училището и се подават попълнени в срок до 15 март 2018 г.
Допълнителна информация - в сайта на училището и информационно табло I етаж.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Наредба №26 / 07.03.2018 г.

Със Заповед № 54/ 18.01.2018 г. ПГСАГ „Лубор Байер" е определена за едно от училищата, които ще участват в изпълнението на проект „Ученически практики - фаза 1". Практическото обучение в реална работа среда е с продължителност 240 часа по предварително разработена програма за всяко конкретно работно място. При успешно завършване на практиката на ученика се издава сертификат и се изплаща стипендия.

За участие в проекта могат да кандидатстват учениците, навършили 16г. и обучаващи се по специалности „Строителство и архитектура", „Водно строителство", „Транспортно строителство" и „Геодезия"- общо 38 ученици. Критериите за подбор на учениците са:

> Да бъдат ученици в ПГСАГ „Лубор Байер" през 2017/2018 г.

> Съответствие между изучаваната специалност в ПГСАГ „Лубор Байер" и дейността на фирмата - обучител.

> Успех от 1-ви учебен срок на 2017/2018 учебна година.

> Успех от предходната учебна година.

> Да нямат наложени санкции за неизпълнение на задълженията, определени с Правилника на училището.

За повече информация - при преподавателите по професионална подготовка и ЗДУПД инж. Георгиева.

Заявления за участие се получава от канцеларията на училището и се подават попълнени в срок до 15 март 2018 г.

Допълнителна информация - в сайта на училището и информационно табло I етаж.

 

 

 

Още по темата …………