ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект УСПЕХ

№ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – 16 групи с 207 ученика
Финансираща програма – Проектът се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзРазмер на договорените средства 
Продължителност - февруари 2012 - 31.10.2014 г.
Етап на изпълнение - Занятия с групи ИИД за учебната 2013-2014 г.
Партньор –


 Още по темата …………

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015