ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Платежни документи

Вътрешни правила - 1-ва част

Вътрешни правила - 2-ра част

 

Договор 2 "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства"

Приложение към Договор 2

Договор 1 "Доставка на газобетонни блокчета и материали за тях" и "Доставка на средства за работа с газобетон"

Приложение към Договор1

Информация за сключен договор

Протокол на Комисията за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Доставка на строителни материали, инструменти и помощни средства, приложими в обучението по проект "Образователен парк - Енергоефективно строителство"

 

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители за обществена поръчка 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ: Доставка на строителни материали, инструменти и помощни средства, приложими в обучението по проект      

" Образователен парк - Енергоефективно строителство"

РЕГИСТРАЦИОНЕН N: 616743 - Обявление; 616747 - Решение

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 16.00 часа на 08.09.2014 г.

ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 14.00 часа на 09.09.2014 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Описание

Договор

Образци

Номенклатури

Указания

Заглавие

Решение

Обявление