ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ИНФОРМЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

 

 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ
 
  1. 1.     Учениците от ХІІ клас подават заявление по образец за допускане до
държавни зрелостни изпити от 05.03.2019 до 15.03.2019.
  1. 2.     Учениците от ХІІ клас придобиват средно образование след успешно положени ДВА държавни зрелостни изпита:
а) І задължителен ДЗИ по български език и литература;
б) ІІ ДЗИ – по избор на зрелостника
  1. 3.      Учениците могат да НЕ полагат ІІ ДЗИ по общообразователен предмет, а вместо него да изберат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, като в дипломата за средно образование в графата положен ІІ ДЗИ се вписва средноаритметичната оценка от оценките на държавните изпити (по теория и практика) за придобиване на професионална квалификация.
 
  1. 4.      За ІІ ДЗИ
а. Вариант І: Избор от  следните общообразователни предмети:
- чужд език (английски или немски);
- математика;
- физика и астрономия;
- биология и здравно образование;
- химия и опазване на околната среда;
- история и цивилизация;
- география и икономика и
- предметен цикъл „философия“.
б. Вариант ІІ
- държавни изпити за придобиване на професионална 
  квалификация ( теория   и практика).
 
5.  Заявленията се представят в канцеларията в за  регистриране с
      входящ номер.
      Краен срок: 15.03.2019
      Отговорник – класният ръководител на съответната паралелка.